תנאי שימוש באתר

1. כללי
ברוכים הבאים לאתר L.B.Spinner. שימושך באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר ובתכניו, בכל דרך, מעיד על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה ללא הגבלה ו/או הסתייגות.
L.B.Spinner רשאית להפסיק את פעילות האתר ולשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תנאי השימוש באתר, מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת מבלי להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיה בגין כך.
האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות אולם מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
2. התכנים שבאתר
האתר לרבות כל המידע והתכנים המופיעים באתר מסופקים כמות שהם (As Is). על אף כוונתה של L.B.Spinner כי המידע והתכנים המוצגים יהיו נכונים ומדויקים, יתכן ויפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן. L.B.Spinner אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן.
תכנים שנמסרו על ידי גולשי האתר – L.B.Spinnerעשויה מעת לעת לאפשר לך למסור לאתר תכנים (להלן: “תכני גולשים”). L.B.Spinner אינה מתחייבת לפרסם את תכני הגולשים שמסרת לה או להמשיך לפרסם תכני גולשים אלה.
הנך מאשר כי ידוע לך שתכני הגולשים (לרבות כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה ו/או כל תוכן אחר) הנם של גורמים הגולשים באתר וכי L.B.Spinnerאינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם וכי L.B.Spinnerאינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות וטיב תכנים אלו (לרבות הטעיה ו/או תוכן פוגעני) ולכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע זה.
הנך מסכים ומתחייב שלא לשלוח כל פרסומת מסחרית, או להשתמש באתר לקידום מכירות טובין או שירותים או להעלות תוכן שאינו חוקי ו/או המפר הוראות כל דין ו/או מפר זכות כלשהי (כך הינך מתחייב כי תכני הגולשים שנמסרו על ידך חוברו על ידך, כי הנך בעל מלוא הזכויות בהם וכי הינך רשאי למסור את תכני הגולשים לL.B.Spinner) ו/או תוכן כוזב ו/או מזיק (לרבות משלוח חומר המכיל וירוסים) ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
משלוח תכני גולשים מקנה לL.B.Spinner רשות בלתי מוגבלת ובלתי מסויגת לעשות בהם שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי (לרבות הפצתם בכל מדיה, העברתם לצדדים שלישיים וכדומה מבלי שתהא זכאי לתמורה כלשהי). הנהלת האתר רשאית לבצע שינוי ו/או מחיקה ו/או הוספה של כל תוכן גולשים וזאת ללא מתן הודעה או נימוקים ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד L.B.Spinner בגין כך.
הנהלת האתר לא תעביר לצד שלישי מידע פרטי אודות הגולשים למעט ככל שהדבר נדרש על פי דין ו/או על ידי רשות מוסמכת לדבר ו/או על פי צו שיפוטי או פסק דין ו/או ככל שהדבר נדרש להגנה על האינטרסים של L.B.Spinnerו/או לאכיפת תנאי השימוש כמפורט. כותב החושף מידע פרטי עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית תוך שהוא מודע כי מידע זה חשוף לכל.
באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע”י L.B.Spinner. השימוש באתרים אלו יעשה באחריות המשתמש ובכפיפות לתנאי השימוש של אתרים אלו. L.B.Spinnerאינה אחראית בשום צורה ואופן לאתרים המקושרים, לרבות לתכניהם.
השימוש בתכנים, לרבות תכני גולשים, ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תהא לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג כלפי L.B.Spinnerו/או נושאי משרה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לרבות הנהלת האתר ו/או צוות האתר בגין התכנים ו/או כל נזק שעשוי להיגרם ו/או נגרם בגין השימוש באתר ותכניו ו/או הסתמכות על מידע ותכנים כאמור.
המשתמש מסכים ומאשר כי כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
4. המוצרים והשירותים שבאתר
L.B.Spinnerמציעה לרכישה באתר מוצרים מדגמים שונים, סוגים וכמויות ושירותים כפי שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי.L.B.Spinnerשומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
L.B.Spinnerשומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים/ שירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מחירי המוצרים אינם כוללים הובלה לבית הלקוח. מחירי המוצרים הינם בשקלים וכוללים מע”מ.
L.B.Spinnerשומרת לעצמה את הזכות שלא לספק מוצר מסוים במידה והמוצר אזל במלאי החברה. במקרה שהמוצר אזל במלאי תודיע L.B.Spinnerלמזמין על ביטול העסקה או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.
התצלום המופיע במודעת המוצר מיועד להמחשה בלבד אלא וככל שנאמר במפורש אחרת. המפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.
בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר (לרבות טעות במחיר המוצר), תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי וככל שניתן לספקו בפועל (לרבות מחירו בפועל), לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר, וזו תהא תרופתו היחידה.
המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין מבית L.B.Spinner(למעט מוצרים שאין L.B.Spinner נדרשת למתן אחריות בגינם וזאת על פי דין). תקופת האחריות ותנאיה הינם כמפורטים בתעודת האחריות המצורפת למוצר ובצירוף אישור הקניה.
תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים לתנאים כפי שיפורסמו מפורשות באתר.
באתר מוצגים מבצעים ומחירים מיוחדים שאינם חלים בשאר החניות והאתרים המורשים ולהפך.
5. הזכות לרכוש מוצרים באתר
רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר כל אדם שהוא תושב ישראל, מעל גיל 18, שבבעלותו כרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף, בקניה קמעונאית בלבד.
ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם מלא, מס’ זהות, כתובת, מספר טלפון,כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי ותוקף תקינים ו-CVV.
L.B.Spinnerשומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש באתר את הגישה ו/או ההשתתפות במכירות שבאתר באופן זמני או לצמיתות וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהא L.B.Spinnerרשאית למנוע מאיזה מהמשתמשים את הגישה למכירות באתר מקרה שלפי שיקול דעתה התנהגותם אינה הולמת ו/או שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.
6. אופן רכישת המוצרים, חיובים ותשלומים
במסגרת הרכישה באתר יהיה על המשתמש למלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים: שם מלא, מס’ זהות, כתובת, מספר טלפון,כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי ותוקף תקינים ו-CVV.
ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל להתבצע רכישה.
הפרטים בטופס ההזמנה ישמשו את L.B.Spinnerלשליחת דברי פרסום בנוגע למבצעים ו/או עדכונים, אלא וככל שתסמן ברובריקה המתאימה כי אינך מעוניין בשירות זה.
את מחיר המוצר המצוין במודעת המוצר בתוספת דמי משלוח, ניתן לשלם בתשלום אחד או במספר תשלומים כפי שיצוין במודעות המוצר.
באם תרצה בכך, תהא רשאי לאסוף את המוצר הנרכש באופן עצמאי מחברת L.B.Spinner ולא תחויב בתשלום דמי ההובלה.
עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר ש L.B.Spinnerתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינה לבין L.B.Spinner.
7. אי השלמת הקניה מסיבות טכניות
מסיבות טכניות שאינן בשליטת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה כגון הפסקות חשמל, מחשב לקוי ברשות הגולש, בעיות תקשורת ועוד, עלולות לעיתים לגרום לאי-השלמת הקנייה. במקרה זה יחויב הגולש רק עבור המוצרים אותם רכש ואשר ביחס אליהם הושלם תהליך ההזמנה בשלמותו.
הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית שנעשית על ידי הגולשים באתר או על ידי כל גורם אחר שאינו משליטתה המלאה של הנהלת האתר.
8. משלוח ומועדי אספקת המוצר
מועד אספקת המוצר כפי שמפורט בעמוד המכירה נספר בימי עבודה (ימים א’-ה’ בשבוע, לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים) מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי של המשתמש.
L.B.Spinnerלא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין.
אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח או לכתובת אחרת לפי דרישתו, כפי שמילא בטופס ההזמנה.
מסירת המוצר הנה אישית בלבד לידי המזמין בהצגת תעודת הזהות של המזמין בעת המסירה. היה והמזמין אינו מקבל המוצר, באחריותו הבלעדית ליתןיפוי כוח מטעמו וכן את תעודת הזהות שלו למקבל המוצר.
איסוף עצמי- ככל שהדבר אפשרי (לא כל המוצרים המופיעים באתר ניתנים לאיסוף עצמי), משתמש המעוניין לקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי יסמן זאת במקום המיועד לכך בטופס ההזמנה.
איסוף המוצר יהיה ממושב תלמי אלעזר- כאשר על הרוכש לתאם עם החברה תוך 3 ימי עסקים בלבד מרגע מועד הרכישה את מועד איסוף המוצר (מועד האיסוף יהיה כפוף למלאי הקיים אצל L.B.Spinner). בעת איסוף המוצר יהיה על המשתמש להציג תעודת זהות. מקרה בו אוסף המוצר אינו המזמין, הרי שיידרש להציג ייפוי כוח מטעם המזמין ואת תעודת הזהות של המזמין לשם קבלת המוצר.
משתמש האוסף מוצר באופן עצמאי יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם למוצר ממועד קבלת המוצר לחזקתו.
במקרה של איסוף עצמי לא יחויב המשתמש בדמי משלוח.
תיאום איסוף המוצר הוא באחריות הלקוח בלבד. במקרה של אי תיאום האיסוף תוך 30 יום מיום ההזמנה ייחשב הדבר לביטול העסקה על פי חוק ותיגבה עמלת ביטול.
8. ביטול רכישה והשבת המוצר על ידי הרוכש
בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מהיום שבו הצרכן קיבל את המוצר, כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

  • ערך המוצר הנרכש עולה על 50 ש”ח.
  • המוצר לא נפגם והרוכש לא עשה בו כל שימוש (חיבור של המוצרים לחשמל, גז או מים ייחשב כשימוש בהם). לרוב החזרת המוצר תהיה באריזה המקורית. גם אם נפתחה האריזה היא עדיין מספקת ראייה לכך שלא נעשה שימוש במוצר.
  •  המוצר הוחזר לעסק.

דמי הביטול יהיו 5% משווי העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם.
9. ביטול מכירה על ידי L.B.Spinner
L.B.Spinnerתהא רשאית לבטל כל הזמנה ו/או התקשרות עם מזמין במתן הודעה טלפונית ו/או בכתב וזאת במקרה בו נפלה טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים במודעת המוצר על בסיסה נערכה ההזמנה, או מקרה בו מחמת “כוח עליון” ואירועים התלויים בצד שלישי יבצר מ L.B.Spinner לנהל את האתר בצורה תקינה ו/או לספק המוצרים ו/או לעמוד בכל התחייבות אחרת, או במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם הרכישה לרבות אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המזמין פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.
10. שמירה על פרטיות הגולשים המשתמשים באתר
מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה/ בעת ההרשמה לאתר נעשית על פי רצונו והסכמתו המלאה של המשתמש.
מסירת הפרטים כאמור נועדה לשם השלמת עסקת רכישת מוצר וכדי לאפשר לL.B.Spinner לספק את המוצר ללקוח ולמתן שירות.
המידע שנמסר אינו מועבר לכל גורם למעט ככל הנדרש להשלמת העסקה (כגון חברת האשראי).
L.B.Spinnerנוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע האישי הנמסר על ידי המשתתפים ואבטחת המידע הנשמר באתר (למען הסדר – כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח לפי תקןPCI-DSS Level1. עם זאת, מאחר והמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות L.B.Spinnerלהבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למערכותיה וחשיפת החומר האגור בהם.L.B.Spinnerלא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג’ בגין חשיפת מידע כאמור ו/או אובדן מידע ו/או שימוש לא מורשה בו.
פרטיו האישיים של הלקוח: שם מלא, טלפון, כתובת וכתובת הדואר האלקטרוני ישמרו במאגר המידע של L.B.Spinner המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר וישמשו את L.B.Spinner למשלוח דברי דואר בדבר פרסומים שונים מבית L.B.Spinner ללקוח, אלא וככל שיסרב הלקוח למתן שירות.
11. זכויות קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר עם האתר לרבות בתכניו, בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ וחומר המצוי בו, בפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר וכל עניין או פרט הקשורים באתר, הינם של L.B.Spinnerאו של צד שלישי אשר הרשה לL.B.Spinnerלהשתמש בהן. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם, למסור ו/או לבצע כל פעולה אחרת לצד שלישי באמור בלא קבלת הסכמת L.B.Spinnerמראש ובכתב.
12. סמכות שיפוט
השימוש באתר ותקנון זה כפופים לחוקי מדינת ישראל. בית המשפט בחדרה הינו בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לתנאי שימוש אלו ו/או לשימוש באתר.
13. כללי

  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את נוהלי הקניה באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא ייעשה שינוי בנהלים במהלך הקנייה.
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל קנייה לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במקרים שבהם יתברר שהתבצעה פעילות לא חוקית באתר, או שנגרם נזק לאתר כתוצאה מבעיה טכנית.
  •  התמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות.
  • המידע באתר עלול מעת לעת להכיל אי דיוקים או שגיאות דפוס. הנהלת האתר רשאית לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת. אין הנהלת האתר מתחייבת כי מידע המצוי באתר במועד מסוים יהיה בו גם בהמשך.
  • לטובת הגולשים שובצו באתר דפי מידע העשויים לעניין את הגולש בהתאם למוצר אותו הוא מתעתד לרכוש. כל האמור בדפי המידע אלו הנו בגדר המלצה בלבד מטעם כותביהם. אין הנהלת האתר אחראית לנזק שיגרם כתוצאה מפעולה לפי דפי מידע אלו.
  • זמן אספקת המוצר – 7 ימי עסקים.
  • אחריות – L.B.Spinner תספק 12 חודשי אחריות על המנוע ו- 24 חודשי אחריות על חלקי הנירוסטה. האחריות תינתן בהצגת חשבונית עם תאריך הרכישה ובהתאם לנקוב בתעודת האחריות המצורפת למוצר. מוצר שניזוק שלא בכפוף לתנאי האחריות יתוקן בתשלום

כל התמונות באתר הם להמחשה בלבד. ט.ל.ח.